אחר | ש. מלר - תכנון כלכלי וניהולי09-8999963

Business Logo
על העסק:
מתן ייעוץ עיסקי מתמחה לחברות בתחומי התעשייה, החקלאות והשירותים, בתחומי התמחור והתקצוב, - בקרת תכנית העבודה השנתית בחתך חודשי - בקרת התמחיר הכללי ברמת מרכז רווח וסעיף תמחירי בחתך חודשי - עריכת תכניות עיסקיות ובחינות כדאיות פנימיות וחיצוניות, - ניתוח תמחירי למחלקות / ענפים / מוצרים, - מעקב מפורט, תמחירי "מתגלגל" של הביצוע מול התכנון בהשוואה תקופתית. - לווי מנהלים, - בחינה ועריכה של החלקים העיסקיים בחוזים והתקשרויות - עריכה והגשה של נתונים לגורמים חיצוניים (בנקים, ממשלה, קרנות ). - ניהול פרוייקטים מיוחדים - תכנית התייעלות בהוצאות, מיקוד תכנון ההכנסות,

כתובת:
קרן היסוד תד 25
אבן יהודה